ANBI

ANBI

  • 1 Algemeen Nut Beogende Instellingen

Stichtingen en verenigingen die activiteiten hebben die het algemeen belang dienen of die goede doelen ondersteunen kunnen, indien zij voldoen aan bepaalde voorwaarden, worden aangemerkt als “Algemeen Nut Beogende Instelling”, ofwel “ANBI”. De kwalificatie als ANBI betreft enkel een fiscale kwalificatie en heeft de volgende voordelen:

  • - giften aan een ANBI zijn in beginsel aftrekbaar van de belastbare winst of het belastbare inkomen van de schenker;
  • - giften en erfenissen of legaten ontvangen door een ANBI zijn vrijgesteld van erf- en schenkbelasting[1];
  • - giften gedaan door een ANBI zijn eveneens vrijgesteld van schenkbelasting indien en voor zover de gift voor 90% of meer in het algemeen belang is gedaan.

Naam:

Stichting Daniel den Hoed

RSIN (Fiscaal nummer):

KvK nummer

858779237

71602097

Contactgegevens:

Stichting Daniel den Hoed
Westerkade 25
3016CM
Rotterdam

Tel: +31 102417523
Mob: +31 6 22694588
Email: info@stichtingdanieldenhoed.nl
Of neem contact op via de Contact pagina

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter:              Willem den Hoed---------------------DB

Secretaris 1:           Annie Gruisen------------------------DB

Secretaris 2            Willem Stricker-----------------------DB

Penningmeester:    Johannes Alexander van Vught--DB

Public Relations   :  Janny Kok

Human Resources: Susanne den Hoed.

Beloningsbeleid:

 allen vrijwilligers zonder beloning

 

Doel en middelen

 

De Stichting beoogt:

1     a. het ondersteunen van patiënten met kanker en hun naasten door middel van het inzamelen
           van gelden ten bate van onderzoek en behandeling in de breedste zin, waaronder de nieuwbouw
           en het in stand houden van het Daniel den Hoed Familiehuis; en eveneens ------------------
       b. het levend houden van de herinnering aan Dr. Daniel den Hoed en Sijtske den Hoed-Sytsema
           en met name hun baanbrekende pionierswerk in het onderzoek en behandeling van kanker,
           en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 
           bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, mits in het algemeen belang-----
2         Het vermogen van de stichting wordt gevormd door subsidies, giften, legaten, hetgeen door 
           erfstelling verkregen wordt, alsmede andere baten. Indien gewenst kan de schenker vooraf bepalen waaraan               zijn schenking wordt besteed.--------------
3         De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de  continuïteit van de
           voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling - van de stichting. De kosten van beheer
           dienen in redelijke verhouding te staan tot de bestedingen ten behoeve van het doel van de stichting.
4         De stichting heeft geen winstoogmerk --------
5         Een natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de stichting beschikken 
           als ware het zijn eigen vermogen. -----

Beleidsplan:

In de periode 2019 – 2021 wil de stichting de volgende zaken realiseren:

-          Een substantiële financiële bijdrage leveren aan de nieuwbouw van het Daniel Den Hoed familiehuis. De bijdrage kan bestaan uit een bijdrage aan de bouwsom, of aan de inrichtingskosten.

-          Een substantiële financiële bijdrage leveren aan de nieuw te bouwen loopbrug tussen het Daniel den Hoed Familiehuis en het Erasmus MC  met als doelstelling de brug naar Daniel den Hoed te laten vernoemen.          

-          Het instellen van de Daniel en Sijtske den Hoed Prijs ter stimulering van innovatie en goede patiënten zorg. De prijs zal jaarlijks worden uitgekeerd aan een medewerker van het Erasmus MC die zich heeft onderscheiden op het gebied van:

                             o   Goede en persoonlijke zorg voor kankerpatiënten

                             o   Innovaties in de kanker zorg

                             o   Baanbrekend onderzoek in de kanker geneeskunde

             Aan de prijs zal een nader te bepalen geldbedrag worden verbonden.

            Fondsenwerving

                Om de doelstellingen te bereiken, zal het bestuur van de stichting fondsen gaan werven. Dit zullen zij doen door de individuele benadering van potentiele donateurs in hun eigen netwerk (particulieren en bedrijven).

                De fondsen zullen worden geworven voor de specifieke projecten, zoals hierboven genoemd. De ‘geoormerkte’ opbrengsten zullen zo snelmogelijk aan de doelstelling worden besteed.

                Het streefbedrag van het fondsenwerven zal nader worden bepaald aan de hand van de reacties van potentiele donateurs en de opbrengsten van de komende 6 maanden.

 

Financiële verantwoording:

Baten en Lasten 2020

Baten

Particuliere giften/donaties

7.325,00

nalatenschap

  72.188,13

Totale giften

 79.513,13

Baten van bedrijven

2.000,00

baten van subsidie/overheden

       119,00

baten van andere instellingen

 

Totale baten

81.632,13

 

Lasten

Juridisch advies

0

kosten website

-232,32

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

-168,19

Totale bestuurskosten

      -400,51

Totale lasten

-400,51

 

 

Batig saldo

   81231,62

Toevoeging aan de reserve communicatie

Toevoeging aan de algemene reserve

 

 81.231,62

 

vermogen 2018

vermogen 2019

totaal vermogen per 31-12-2020

    9.602,88

  36.955,84

127.790,34

    

 

 

 

 


[1]     Mits aan de gift of erfenis geen opdracht is verbonden, welke aan de verkrijging het karakter ontneemt van te zijn geschied in het algemeen belang.